Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER
FOR
PRÆSTØ IDRÆTS FORENING AF 1898

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er ”Præstø Idræts Forening af 1898”. Foreningen har hjemsted i Vordingborg kommune.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at fastholde og supplere et tilbud af idrætsaktiviteter i Vordingborg kommune, og herigennem fremme de sociale relationer hos medlemmerne.

§ 3. MEDLEMSKAB

Som medlem i foreningen kan optages enhver, der ønsker at benytte foreningens tilbud om idrætsaktiviteter.

§ 4. FORTABELSE AF MEDLEMSKAB

Et medlem som skader foreningens formål og renommé , f.eks ved restance, illoyalitet eller usportslig optræden, kan ekskluderes af bestyrelsen. En sådan beslutning skal vedtages enstemmigt af bestyrelsen. Medlemmet kan anke eksklusionen og få behandlet en eventuel genoptagelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 5. KONTINGENT

Til foreningens drift betales et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6. BESTYRELSEN

 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 - 9 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer samt mindst 3 menige medlemmer.

Formanden, den øvrige bestyrelse, 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen.

Medlemmer, der er personligt myndige, eller personligt myndige forældre til medlemmer, der ikke er myndige, kan vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, mens suppleanter, vælges for 1 år ad gangen.

Hvis et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden for valgperioden, indtræder 1. og dernæst 2. suppleant i vedkommendes valgperiode. Hvis det faste medlem udtræder af sin respektive bestyrelse, indtræder vedkommendes substitut som fast medlem af bestyrelsen. Hvis formand, næstformand eller kasserer udtræder af bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen indkaldes til møde med mindst 5 dages varsel, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent, dog mindst 9 gange om året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er mødt.

På bestyrelsesmøderne afgøres sagerne ved simpel stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over sine møder. Protokollen føres af en sekretær, som udpeges af bestyrelsen.

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af formanden og kassereren i forening. Foreningen hæfter kun med sin formue.

§ 7. GENERALFORSAMLING

Foreningens bestyrelse indkalder hvert år foreningens medlemmer til generalforsamling inden den 1. marts med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.


2. Godkendelse af formandens beretning.


3. Aflæggelse af regnskab.


4. Indkomne forslag.


5. Fremlæggelse af budget for indeværende år, samt fastsættelse af kontingentsatser

for dette år.


6. Valg af formand i ulige år.


7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i ulige år.

8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i lige år.

9. Valg af 1. og 2. suppleant.


10. Eventuelt.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgørelser her sker ved almindelig stemmeflerhed.

Hvert medlem, som inden for de seneste 3 måneder har gyldigt medlemsbevis, dvs. ikke er i restance eller direkte udmeldt, har 1 stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Medlemmer over 16 år skal for at udøve stemmeretten møde frem personligt, mens medlemmer under 16 år for at udøve stemmeretten repræsenteres af 1 af sine fremmødte forældre.

Hvis blot 1 medlem begære dette, skal afstemningen foretages skriftligt.

Ændringer af foreningens vedtægter kræver dog 3/4 majoritet blandt de fremmødte, mens foreningens ophør kræver 9/10 majoritet blandt de fremmødte.

 

Indkaldelse af generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel, enten ved personligt brev til medlemmerne eller ved annoncering i lokalt blad.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen.

Udkast til vedtægtsændringer skal bekendtgøres samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når enten 50 medlemmer eller 50 % af foreningens medlemmer skriftligt anmoder formanden herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling er underkastet de samme bestemmelser med hensyn til varsel, afstemning osv. Som den ordinære generalforsamling. Ændringer af vedtægter kræver dog kun simpelt flertal, hvis forslaget forinden har været behandlet på den ordinære generalforsamling.

§ 9. REGNSKABSÅR

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være kontrolleret af 2 Bilags kontrollanter.

§ 10. OPLØSNING AF FORENINGEN

Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst 9/10 af samtlige stemmeberettigede, fremmødte medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor dette forslag er lovligt fremsat, stemmer herfor.

Foreningens aktiver og passiver tilfalder efter generalforsamlingens afgørelse en lignende lokal forening med tilsvarende formål.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 16. februar 1998, med rettelser vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2014, den 27. februar 2017, den 27. februar 2018 og den 26. februar 2019.

VEDTÆGTER FOR

PRÆSTØ IDRÆTS FORENING AF 1898